Xiao Zhan - Song Ends with Chenqing

Tekst piosenki:


纵棹趁夜风小眠
载一舟江烟
晚来揽星归
摘片柳叶吹彻天边

展开泛黄的纸鸢
回首旧人间
江灯飘摇远
往事随波如又一篇

高台倚栏前
衔杯观花满长街
玄武洞天 也曾浇血洗剑
讥评堪过耳
心本勇绝何惧人言
纵入火海仍抱怀垂怜

也曾笑夺酒坛
剑挑姑苏十里春
无关生死事
老来尽作江湖诗中人

窗外玉兰影深
前生是梦还是真
隔世春秋后
昔年因果皆是曾听闻

身陨不夜天
谁信年少无虚言
为义之诺也曾削笛舍剑
流言任在前
丹心犹热何须来辩
世事皆千人千言千面

也曾惊鸿过眼
指尖轻挑卷云纹
无端引弦震
缘何梦中深记那一瞬

树下落英纷纷
此刻是梦还是真
偕行云游后
世外江湖皆是据传闻

丹心何须言在口
横笛闲吹落星斗
使我徒有身后名
不如及时一杯酒

也曾怀拥人间
使我独享一枝春
无关生死事
缘何尽作江湖诗中人

门外声浅影深
相逢是梦还是真
隔世春秋后
前生因果终会落成痕

Romanization:

Zòng zhào chèn yè fēng xiǎo mián
Zǎi yī zhōu jiāng yān
Wǎn lái lǎn xīng guī
Zhāi piàn liǔ yè chuī chè tiān biān

Zhǎn kāi fàn huáng de zhǐ yuān
Huí shǒu jiù rén jiān
Jiāng dēng piāo yáo yuǎn
Wǎng shì suí bō rú yòu yī piān

Gāo tái yǐ lán qián
Xián bēi guān huā mǎn cháng jiē
Xuán wǔ dòng tiān yě céng jiāo xuè xǐ jiàn
Jī píng kān guò ěr
Xīn běn yǒng jué hé jù rén yán
Zòng rù huǒ hǎi réng bào huái chuí lián

Yě céng xiào duó jiǔ tán
Jiàn tiāo gū sū shí lǐchūn
Wú guān shēng sǐ shì
Lǎo lái jǐn zuò jiāng hú shī zhōng rén

Chuāng wài yù lán yǐng shēn
Qián shēng shì mèng hái shì zhēn
Gé shì chūn qiū hòu
Xī nián yīn guǒ jiē shì céng tīng wén

Shēn yǔn bú yè tiān
Shéi xìn nián shào wú xū yán
Wèi yì zhī nuò yě céng xiāo dí shě jiàn
Liú yán rèn zài qián
Dān xīn yóu rè hé xū lái biàn
Shì shì jiē qiān rén qiān yán qiān miàn

Yě céng jīng hóng guò yǎn
Zhǐ jiān qīng tiāo juǎn yún wén
Wú duān yǐn xián zhèn
Yuán hé mèng zhōng shēn jì nà yī shùn

Shù xià luò yīng fēn fēn
Cǐkè shì mèng hái shì zhēn
Xié xíng yún yóu hòu
Shì wài jiāng hú jiē shì jù chuán wén

Dān xīn hé xū yán zài kǒu
Héng dí xián chuī luò xīng dǒu
Shǐ wǒ tú yǒu shēn hòu míng
Bù rú jí shí yī bēi jiǔ

Yě céng huái yōng rén jiān
Shǐ wǒ dú xiǎng yī zhī chūn
Wú guān shēng sǐ shì
Yuán hé jǐn zuò jiāng hú shī zhōng rén

Mén wài shēng qiǎn yǐng shēn
Xiāng féng shì mèng hái shì zhēn
Gé shì chūn qiū hòu
Qián shēng yīn guǒ zhōng huì luò chéng hén