Prince - Affirmation I & II

Tłumaczenie:


Zanim wejdziesz w jakąkolwiek interakcję
Z członkami przeciwnej płci
Będziemy musieli przesłuchać cię dokładnie
W ciągu najbliższych kilku sesji

Dziś jednak musimy po prostu zacząć od kilku prostych stwierdzeń
Które będą automatycznie indukowane do twojej świątyni pamięci
Które możesz przesłać na dysk twardy
I przeglądać kiedy zapragniesz

Twierdzenie numer I:
Nie ma takich słów jak "ja" i "moje"

Słowa tego rodzaju zostały wprowadzone do społeczeństwa
Jako mechanizm kontroli
Który systematycznie dzieli przedmioty najpierw indywidualnie
A potem, zbiorowo

Od teraz
Jakakolwiek osoba lub obiekt, który wymaga twojej uwagi
Jest czymś, co zboczyło ze swojej drogi i z góry przesądziło o swoim przeznaczeniu
W całkowitym oświeceniu

Tekst piosenki:


Before you have any interaction
With members of the opposite sex
We're going to have to debrief you thoroughly
Over the course of the next few sessions

Today though we'll just start off with some simple affirmations
That will be automatically induced into your memory temple
Which you can upload onto a hard drive
And review at your desire

Affirmation number I:
There are no such words as "me" or "mine"

Words of this nature were introduced into society
As a control mechanism
Which systematically divided the subjects first individually
And then as a collective

From now on
Any person or object whatsoever that requires your attention
Is something that has veered from its path and preordained destiny
Of total enlightenment