Ofermod - Eu Angelion

Tłumaczenie:


Widzę piekielną głębię korzenia bez korzenia
W stałej flegmatycznej umartwiania się
Otwiera się nieskończona pleroma jako brama Chaosu
W bezmiarze świeci iskra boskiego światła w otchłani

Struktura Absolutu objawia się
Cuda przeszłości i to, co jeszcze nadejdzie
Gdy nogi Marah są rozłożone
A Słowo Boże wibruje w łonie

Poza bezokimi Daath
Zostawiając triady pod spodem
Wchodzę na jedenastą ścieżkę
Aby stać się nieśmiertelnością i Śmiercią

Wynurzam się z Sithry Achra
I zdaję sobie sprawę z wielości natur Rozumienia
W brutalnych rytuałach najbardziej nieczystego erotyzmu
Próbuję utopić się w sterylnych Wodach Śmierci

Gdzie jest ruch, tam życie musi umrzeć
Zbierz każdą kończynę w pobliżu bicia serca Śmierci
We wspólnej pielgrzymce do Łona tego Wszystkiego
Wychwalajcie Śmierć z pasją, bowiem Nic nie jest święte

Ich Królestwo było już moje
Teraz jestem ukoronowany
Jestem Tym, który jest i Nie jest
Jestem Jedynym, jestem niczym

Tekst piosenki:


I behold the infernal depth of the rootless root
In a constant flur of a qliphotic mortification
The endless pleroma mirroreth as the gate of Chaos opens
Ande the sparkless spark of divine light shines in the abyss

The structure of the Absolute revealeth
Wonders of the past and what is yet to come
As Marah's legs are spread
Ande the divine Word vibrated in the Womb

Beyond the eyeless Daath
Leaving the triads underneath
I ascend the eleventh path
To become immortality and Death

I emerge from Sithra Achra
And acknowledge the many natures of Understanding
In violent rituals of the most impure eroticism
I seek to drown myself in the sterile Waters of Death

Where is movement, there is life that must die
Gather every limb near the heartbeat of Death
In a joint pilgrimage to the Womb of it All
Prasie ye Death with passion for Nothing is holy

Their Kingdom was already mine
Now I am crowned
I am He that is, and is Not
I am the One, I am none