Epica - Canvas of Life

Tłumaczenie:


Osłabło tysiąc znaków
Które podróżowały przez światło
Wytłumacz tę tajemnicę
Która zakryła moje oczy
Zaakceptuj zbliżający się strach
A odwaga się pojawi
Śmierć jest pewnością
Rośnie w pobliżu

Pozwolenie na odejście jest brzemienne w skutkach

Jednoczę rozbite rymy
Które dzielą wizje
Maluję moje wspomnienia
Które kolorują me życie

Gdzieś bezpieczna i osłonięta
Ocalona na zawsze

Utknęłam w świetle dnia
Czekając na odpowiedzi
Nasiono, które wrosło w gałęzie
Kolejna strona została przewrócona, kończąc list
Znajdź dom i wróć na płótno życia

Kształty i granice
Nigdy nie znikną
Rozwiąż niedolę
I wejdź w nowe sfery

Mierzę się z dobrem i złem
Czekając na życie
Nie mogę zmienić tego przeznaczenia
Kurtyna jest blisko

Gdy twoje liście opadły
Ziemia zaczęła rozwijać się

Utknęłam w świetle dnia
Czekając na odpowiedzi
Nasiono, które wrosło w gałęzie
Kolejna strona została przewrócona, kończąc list
Znajdź dom i wróć na płótno życia

Spadasz
Gdy moje szczęście żyje
Jesteśmy cali i zdrowi na ziemi
Czas stworzyć nowe wspomnienia

Plamy ożywają tam, gdzie farba wyschła
Unosisz się patrząc w dół, wyciągając do mnie rękę
Obrazując wspaniałą scenę, która kształtuje boskość

Utknęłam w świetle dnia
Czekając na odpowiedzi
Nasiono, które wrosło w gałęzie
Kolejna strona została przewrócona, kończąc list
Znajdę dom

Jestem w świetle dnia
Odpowiedzi zostały udzielone
Ręce nowego życia rozciągają się
Ostatnia strona została przewrócona, wysyłając list
Znajdź dom
A zaśpiewam Ci pieśń, która namalowała twoje płótno życia

Tekst piosenki:


A thousand signs declined
That traveled through light
Translate this mystery
That covered my eyes

Accept approaching fear
And courage appears
Death is a certainty
It's growing near

Letting go is fateful

Uniting broken rhymes
That visions divide
Painting my memories
That colored my life

Somewhere safe and sheltered
Saved forever

Stuck in the light of day
Waiting for answers
A seed that grew into branches
Another page has turned, ended a letter
Come on home and return to the canvas of life

Shapes and boundaries
Will not disappear
Detangle the misery
And enter new spheres

Facing right and wrong
While waiting for life
Can't change this destiny
The curtain's close by

While your leaves descended
Earth starts to unfold

Stuck in the light of day
Waiting for answers
A seed that grew into branches
Another page has turned, ended a letter
Come on home and return to the canvas of life

You're falling down
While my fortune's alive
We're safe and sound on the ground
Time to found new memories

The stains come alive where the paint has gone dry
You float above looking down, reaching out to me
Depicting a beautiful scene that shapes divinity

Stuck in the light of day
Waiting for answers
A seed that grew into branches
Another page has turned, ending a letter
I'll come home

I'm in the light of day
Questions were answered
A new life's arms are extending
The final page has turned, sending the letter
Come on home
And I'll sing you the song has painted your canvas of life