Conchita Wurst - Don't Dream It's Over

Tłumaczenie:


Tam wolność jest wewnątrz, tam wolność jest na zewnątrz
Spróbuj złapać potop w papierowy kubek
Przed nami bitwa, wiele bitew jest straconych
Ale nigdy nie zobaczysz końca drogi
Podczas podróży ze mną
Hej teraz, hej teraz
Nie śnij, że to koniec
Hej teraz, hej teraz
Kiedy nadchodzi świat
Przychodzą, przychodzą
Aby zbudować mur między nami
Wiemy, że nie wygrają
Teraz holuję mój samochód, jest dziura w dachu
Moje zdobycze powodują podejrzenia, ale nie ma dowodów
W artykule dzisiaj opowieści o wojnie i odpadach
Ale skręć w prawo na stronę T.V.
Hej teraz, hej teraz
Nie śnij, że to koniec
Hej teraz, hej teraz
Kiedy nadchodzi świat
Przychodzą, przychodzą
Aby zbudować mur między nami
Wiemy, że nie wygrają
Teraz znów idę do rytmu bębna
I liczę kroki do drzwi twojego serca
Tylko cienie przede mną ledwo przecinają sklepienie
Poznaj uczucie wyzwolenia i uwolnienia
Hej teraz, hej teraz
Nie śnij, że to koniec
Hej teraz, hej teraz
Kiedy nadchodzi świat
Przychodzą, przychodzą
Aby zbudować mur między nami
Wiemy, że nie wygrają
Nie pozwól im wygrać (hej, teraz hej, hej, teraz, hej)
Hej teraz, hej teraz
Nie pozwól im wygrać (przychodzą, przychodzą)
Nie pozwól im wygrać (hej, teraz hej, hej, teraz, hej)

Tekst piosenki:


There is freedom within, there is freedom without
Try to catch the deluge in a paper cup
There's a battle ahead, many battles are lost
But you'll never see the end of the road
While you're traveling with me
Hey now, hey now
Don't dream it's over
Hey now, hey now
When the world comes in
They come, they come
To build a wall between us
We know they won't win
Now I'm towing my car, there's a hole in the roof
My possessions are causing me suspicion but there's no proof
In the paper today tales of war and of waste
But you turn right over to the T.V. page
Hey now, hey now
Don't dream it's over
Hey now, hey now
When the world comes in
They come, they come
To build a wall between us
We know they won't win
Now I'm walking again to the beat of a drum
And I'm counting the steps to the door of your heart
Only shadows ahead barely clearing the roof
Get to know the feeling of liberation and release
Hey now, hey now
Don't dream it's over
Hey now, hey now
When the world comes in
They come, they come
To build a wall between us
We know they won't win
Don't let them win (hey now, hey now, hey now, hey now)
Hey now, hey now
Don't let them win (they come, they come)
Don't let them win (hey now, hey now, hey now, hey now)