Aural Vampire - Transcrypt

Tekst piosenki:


Aru ki boku wa kitta
Nee shoujo karada nareru mono o
Ouse kitto kotaete
Mou jubun o miru sono ito
Miwa nara shouko nai kanji
Kaware kono yomoshi kisai

Ne sono kiboku wa naita
Na eikaro ketsu matsu mo
Iite tsukuratete sekai de
Na nomakusuwo akawari akobure shimo
Suwasa kikara sasu
Fukimo inowo kuwa woru

Choudo yoku kasara a
Te boku no de wakuranai
Dakara kaoshite karetete mo
Kitto dare ni wo mitsuka kurai wo shou
Machi dashi datsu itette
Kimi mou nakusoba ni iru wa

Ashino tsuwasa kikarasasu
Fukino inowokuwa woru

Choudo yoku kasara e
Te boku no de wakuranai
Dakara kaoshite karetete mo
Kitto dare mou

Mouyatte mi shorebaii
Mouyatte mou itadori
Tsuite shiroku mou taidewa
Oiseki ni wa shiranai
Todi ni ai fure ba romansu toworo dashite
Too ni sute areru sekai