Aural Vampire - Madonna Schizoid

Tekst piosenki:


Sonno mama kimi o te odori
nanimoii wa sukodori
yume kaira no kaji desu
sono ima uta da
kizukemea heaven taborete
hitori omoi tsuzukete soshite
kimi no furu no oboete
kimi gara niketayo
kiru no hazama kakurete
mimiozai torareta
meotoshitemo kanjiru stream ichibaruvoi
maseoese de kiouyiku
yubi no haezu wazurezu
kyokukeba de kitara
yuku meatara
ima yoko shikannda sugite kara
futari dakede nagametayo sora
kakoro kyokuni kogoratede kodo
erekuto surebai
maiseshirasu mada shima
sai seiwa shirasu nosu
aiseishima shiru sumo mada shiru
sei sei SUICIDE matokoshi rasu
aki omoi
itsumo dei
okaedai
kai mewakaba mewatarazu
ikizikazurai matarazu
kimi omoide harazuba sore kara zorekode
kizukemea heaventaborete
hitori omoi tsuzuketa
azuwakeishi mitsukenada