tekstowo.pl

Kolęda - Mizerna Cicha

Tłumaczenie:


1.Wan, silent, stable earth,
Full heavenly glory.
Here are lying before us sleepy
In the rays of Jesus small.

2.Before him stood the angels in flight
I bent their knees
With hair of gold, with white wings,
Under the painted rainbow.

3. Great amazement, every creature
All world are invignorated
Wisdom of wisdom, Brightness of brightness
God-human is here personated.

4.And here are numerous, poor people
He advises to see the Lord,
Full of inspiration, full of wonder
They fell to their knees.

5.Long sigh, long awaited,
Until the sky inflamed,
Hell included, the heavens opened,
The Word became flesh.

6. Happiness on earth, Lord under everybody
He is effusing morning brilliancy
Concluded chasm, devil's fall
Lord under lords is descending.

7.Hey, simple people God be with you guests
finite time of slavery.
He gives himself the glory in Heaven
Mir people of good will.

Tekst piosenki:


1. Mizerna, cicha, stajenka licha,
Pełna niebieskiej chwały.
Oto leżący, przed nami śpiący
W promieniach Jezus mały.

2. Nad nim anieli w locie stanęli
I pochyleni klęczą
Z włosy złotymi, z skrzydły białymi
Pod malowaną tęczą.

3. Wielkie zdziwienie, wszelkie stworzenie,
Cały świat orzeźwiony:
Mądrość mądrości, Światłość światłości,
Bóg-człowiek tu wcielony.

4. I oto mnodzy ludzie ubodzy,
Radzi oglądać Pana,
Pełni natchnienia, pełni zdziwienia
Upadli na kolana.

5. Długo wzdychali, długo czekali,
Aż niebo rozgorzało,
Piekło zawarte, niebo otwarte,
Słowo się Ciałem stało.

6. Radość na ziemi, Pan nad wszystkimi
Roztacza blask poranny.
Przepaść zawarta, upadek czarta,
Zstępuje Pan nad pany.

7.Hej, ludzie prości, Bóg z nami gości,
Skończony czas niedoli.
On daje siebie, chwała na Niebie,
Pokój wam dobrej woli.